نویسنده: ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 4
مدیریت گردشگری ورزشی، نظریه ها و تجارب
ناهید اتقیا؛ مریم فلاح کاظمی
900,000
بازاریابی جهانی در ورزش: اصول و دیدگاه ها
ناهید اتقیا؛ لیلا زکی زاده؛ آندره بوهلر؛ گرد نوفر
1,650,000
مدیریت امکانات و رویدادهای ورزشی
ناهید اتقیا؛ ترنر ؛ امری ؛ اسمیت ؛ وستربیک ؛ گرین ؛ لیوون
1,240,000