نویسنده: ���������� �������� ������
تعداد عنوان ها: 4
منسوجات و پوشاک پایدار با نگرش محیط زیست
فریده طالب پور؛ روشنک داوری
560,000
منسوجات سنتی هند
فریده طالب پور
600,000
اصول تجزیه پارچه و طرح های رنگی
فریده طالب پور؛ مینو آیت اللهی
350,000