نویسنده: �������� ���������� �������� �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 2
ترکیبات طبیعی: شیمی و کاربردها (جلد دوم)
ســـوجــاتــاوی. بهات؛ بــی.ای. نـاگاسامپاگی؛ اس. میناکشی؛ خانم قدسی محمدی زیارانی؛ خانم مهشید رحیمی فرد؛ آقای شهریار بهار؛ خانم منیره شکیبانهاد؛ خانم شیما اسدی؛ خانم پروین حاجی عباس تبار امیری
1,080,000
ترکیبات طبیعی: شیمی و کاربرد ها (جلد اول)
قدسی محمدی زیارانی؛ نگار لشگری؛ مهشید رحیمی فرد؛ منیره شکیبا؛ شیما اسدی؛ پروین حاجی عباس تبار امیری؛ سوجاتاوی بهات؛ بی.این ناگاسامپاگی
1,560,000