نویسنده: ���������� ������������ ����������������
تعداد عنوان ها: 1
مجموعه کاربردهای مبانی و اصول نظریه فازی در مهندسی صنایع
فریبرز موسوی مدنی؛ ستاره بهزادی پیشکناری
980,000